Wnioski egzekucyjne

wnioski egzekucyjne do pobrania

Na naszej stronie można pobrać typowe wzory wniosków egzekucyjnych - cywilne i alimentacyjne. Wniosek po pobraniu, wypełnieniu i wydrukowaniu można wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres tut. kancelarii

Licytacje ruchomości i nieruchomości

licytacje

W dziale licytacje znajdują się informacje o aktualnych licytacjach ruchomości i nieruchomości. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt w sprawie licytacji, gdyż z uwagi na specyfikę postępowania egzekucyjnego licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Kancelaria komornika

kancelaria

Na naszych stronach znajdą Państwo również informacje dotyczące funkcjonowania kancelarii, możliwości kontaktu oraz mapę dojazdu do kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesławy Małek.

Właściwość terytorialna

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek Kancelaria Komornicza w Zawierciu, ul. Westerplatte 1/10 zgodnie z treścią Art. 7 ust. 1 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który stanowi, że rewirem komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zawierciu obejmującej teren:

miasto i gmina

Zawiercie

zawiercie

gmina

Mierzęcice

Mierzęcice

gmina

Poręba

Poręba

gmina

Siewierz

Siewierz

gmina

Łazy

 Łazy

gmina

Pilica

 Pilica

gmina

Ogrodziniec

 
 Ogrodzieniec

gmina

Żarnowiec

 
 Żarnowiec

 

 

Właściwość rzeczowa

Właściwość rzeczowa

Art. 1. Komornik sądowy, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

  Art. 2. 1. Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Komornik pełni czynności osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa.
3. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

  4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, ma prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Witam na stronie Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Czesławy Małek

Informujemy, że na wniosek wierzycieli w sprawach Km kierowane są zapytania do Urzędu Skarbowego w Zawierciu, Kompleksowego Systemu Informacyjnego ZUS, Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Zawierciu, CEPiK oraz Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP - KEP) w celu ustalenia majątku dłużników, który może podlegać egzekucji.

Kancelaria Komornika Sądowego w Zawierciu Czesławy Małek jest również w pełni przygotowana do obsługi wniosków egzekucyjnych kierowanych za pośrednictwem e-sądu.

 Podkreślamy, iż strona niniejsza ma charakter przede wszystkim informacyjny i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości i sugestii prosimy
o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

More in this category: Kancelaria »

Aktualne licytacje

Licytacja udziału w nieruchomości
( / Nieruchomości)

Licytacja udziału w nieruchomości
04-13-2015

II Licytacja nieruchomości
( / Nieruchomości)

II Licytacja nieruchomości
04-13-2015

I Licytacja nieruchomości
( / Nieruchomości)

I Licytacja nieruchomości
04-13-2015

II Licytacja nieruchomości
( / Nieruchomości)

II Licytacja nieruchomości
04-13-2015