Description

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 3/32 W NIERUCHOMOŚCI
o nr KW CZ1Z/00070656/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy Leśna 4 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja udziału 3/32 w nieruchomości położonej w miejscowości Wola Libertowska, gmina Żarnowiec dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1Z/00070656/6 należącego do dłużnika Janusz Gumułka.
Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 3/32 w nieruchomości stanowiącej prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewid. 296 Obręb 0012, Wola Libertowska o pow 3,4470 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, o pow. uż. 95,16 m2 i budynkiem gospodarczym murowanym z pustaków betonowych o pow. zabudowy 112 m2 oraz prawie własności gruntu działki niezabudowanej oznaczonej nr ewid. 328 Obręb 0012, Wola Libertowska o pow 0,3000 ha.
Suma oszacowania udziału 3/32 w nieruchomości wynosi 19 200,00 zł, zaś cena wywołania w/w udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14 400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 920,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Kmp 41/13, I Co 1727/13".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania 3/32 udziału w nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym I Co 1727/13 .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własnościKomornik SądowyCzesława Małek

Information

Wola Libertowska

Contact

komornik
Licytacja udziału w nieruchomości