Description

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
o nr KW CZ1Z/00025289/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Zawiercie w dzielnicy Blanowice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00025289/2.
Nieruchomość stanowi prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewid. 687/1 km 3 Obręb Blanowice o powierzchni 214 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz prawo własności gruntu działki nr ewid. 2706 km 8 Obręb Blanowice o powierzchni 374 m2, zabudowanej budynkiem stodoły i budynkiem magazynowym (stanowiącym rzecz sporną)
Suma oszacowania działki zabudowanej nr 687/1 wynosi 99 500,00 zł, zaś cena wywołania działki zabudowanej nr 687/1 jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 625,00zł. Suma oszacowania zabudowanej działki nr 2706 wraz z rzeczami sporny wynosi 48 800,00 zł, zaś cena wywołania działki nr 2706 wraz z rzeczami sporny jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 600,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu działki zabudowanej o nr 687/1 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu działki nr 2706 wraz z rzeczami spornymi powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,to jest 4880,00zł. Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: 1) dla działki nr 687/1 "rękojmia Km 2198/11 działka nr nr 687/1, ICo 3157/11", 2) dla działki nr 2706 "rękojmia Km 2198/11 działka nr nr 2706, ICo 3157/11"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym I Co 3157/11.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Czesława Małek

Information

Zawiercie - dzielnica Blanowice

Contact

komornik
LIcytacja nieruchomości