Description

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/00067410/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-05-2015r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja należącej do dłużnika Ewa Safaryn nieruchomości położonej w : 42-450 Łazy, Rokitno Szlacheckie, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00067410/6.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z:
1) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.2437/6 o pow. 2 497 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem gospodarczym o powierzchni użytkowej 102,84 m2.
2) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.932/2 o pow. 1 566 m2, - lasy i grunty leśne
3) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.933/2 o pow. 610 m2 - lasy i grunty leśne
4) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.2189/2 o pow. 1 932 m2 - grunty rolne
5) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.2746 o pow. 5 273 m2 - lasy i grunty leśne
6) działki gruntowej oznaczonej nr ewid.2897 o pow. 2 190 m2- lasy i grunty leśne
Suma oszacowania wynosi 295 307,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 221 480,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 530,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 1779/12, I Co 2347/12".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul. Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym I Co 2347/12. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyCzesława Małek

Information

Rokitno Szlacheckie

Contact

komornik
I Licytacja nieruchomości