Description

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja należącego do dłużnika Marzena Ciupińska-Lauk ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Zawierciu, ul. Wierzbowa 10/52, dla którego Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych nie ma założonej księgi wieczystej.
Przedmiotowy lokal położony jest na III piętrze budynku IV piętrowego. Lokal ma powierzchnie użytkową 47,50 m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Zawiercie" w Zawierciu.
Suma oszacowania wynosi 98 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 65 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w
Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 802/13, I Co 1725/12".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz.12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym ICo 1725/12.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik SądowyCzesława Małek

Information

Zawiercie

Contact

komornik
II Licytacja nieruchomości