Description

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW CZ1Z/00020138/4.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-05-2015r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w : 42-400 Zawiercie, ul. Nowowiejska 84, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00020138/4 należącej do dłużnika Ewa Pilis.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewid. 407 km 1 Obręb Kosowska Niwa o pow. 600 m2, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 114,80 m2.
Suma oszacowania wynosi 198 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 568/14, I Co 782/14".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym I Co 782/14.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik SądowyCzesława Małek

Information

Zawiercie

Contact

komornik
I Licytacja nieruchomości