Description

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
o nr KW CZ1Z/00041550/1
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-05-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja działek o numerach ewidencyjnych 22, 657, 485 Obręb Dobra wchodzących w skład nieruchomości położonej w miejscowości Dobra, gmina Pilica, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00041550/1. Przedmiotowe działki stanowią własność dłużnika Jacek Ptak.
1. Działka nr 22 Obręb Dobra (pow. 5 030 m2) - teren płaski typowo leśny - drzewostan użytkowy o przewadze buków. Suma oszacowania działki nr 22 wynosi 12 100,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu działki ewidencyjnej o nr 22 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 210,00 zł.
2. Działka nr 657 Obręb Dobra ( powierzchnia 2 380 m2) - grunty rolne. Suma oszacowania działki nr 675 wynosi 3 200,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu działki ewidencyjnej o nr 657 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 320,00 zł.
3. Działka nr 485 Obręb Dobra ( powierzchnia 3 510 m2 ) - zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni uż. 159,00m2 oraz budynkami gospodarczymi ( chlew, garaż stodoła ) o łacznej powierzchni ok. 125,m2. Suma oszacowania działki nr 485 wynosi 273 200,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu działki ewidencyjnej o nr 485 powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 320,00 zł.
Rękojmię dotyczącą konkretnej działki należy złożyć w gotówce w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 511/10, ICo 2326/12 , nr działki"
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym ICo 2326/12.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyCzesława Małek

Information

Dobra

Contact

komornik
II Licytacja nieruchomości