Description

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/6 W NIERUCHOMOŚCI
o nr KW CZ1Z/00007175/8
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-06-2015r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy ul. Leśna 4 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja udziału 1/6 w nieruchomości położonej w Zawierciu, ul. Nowowiejska 35, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1Z/00007175/8, należącego do dłużnika Dariusz Zieliński.
Przedmiotem licytacji jest udział 1/6 w nieruchomości stanowiącej prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewid. 230 km 2 Obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 3 590 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 99,20 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 17,10 m2.
Suma oszacowania udziału 1/6 w nieruchomości wynosi 34 500,00 zł, zaś cena wywołania w/w udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 23 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 450,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć w gotówce w dniu poprzedzającym przetarg w kasie Sądu Rejonowego w Zawierciu lub uiścić na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego
73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004
lub w kasie / na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Sosnowcu 02 1020 2498 0000 8702 0125 3673
podając w tytule wpłaty: "rękojmia Km 719/12, ICo 420/13".
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 14.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 w czytelni od godz 9.00 do godz. 12.00 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego w postępowaniu egzekucyjnym ICo 420/13.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpózniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przezd powstaniem współwłasności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy
Czesława Małek

Information

Zawiercie

Contact

komornik
Licytacja udziału w nieruchomości