BNP Paribas 97 1600 1055 1865 4572 9000 0004

505 688 804

32 67 111 58

Komornik Piotr Gieszkiewicz

Właściwość rzeczowa

Zakres wykonywanych czynności

Egzekucja i zabezpieczenie roszczeń
Wykonywanie spisów inwentarza
Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku
Eksmisja i wprowadzenie w posiadanie
Doręczanie korespondencji
Sporządzanie protokołu stanu faktycznego
Nadzór nad licytacjami publicznymi

Art.3. [...]
3.Komornikom powierza się następujące zadania:
1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach  o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego

2)wykonywanie innych tytułów  wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu  w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4)wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.
4.Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe  oraz  inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)